ทำไมต้อง Digital ID ??!!

ทำไมต้อง Digital ID ??!!

“ทำไมต้อง Digital ID”
.
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า
.
• Digital ID จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการพิสูจน์และยืนยนตัวตนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ โดยอยู่ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
.
• Digital ID เป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ผ่านมามีการใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นบริการของธนาคาร โดย ETDA เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย
.
• ถ้าต้องมีการยื่นเอกสารมาแสดงกับราชการ แล้วมีเอกสารนั้นเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้และไม่มีความเปลี่ยนแปลง ก็ถือว่าข้อความนั้นเป็นหนังสือที่สามารถใช้งานได้ (มาตรา 8 ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) 
.
• ธุรกิจบริการด้านธุรกรรมออนไลน์ ต้องแจ้งให้ทราบ ขึ้นทะเบียน หรือได้รับใบอนุญาตก่อน เมื่อเป็นธุรกิจบริการที่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและพาณิชย์ เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน (มาตรา 32 ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) (หมายถึงการกำกับดูแลจะทำเฉพาะเมื่อเป็นธุรกิจบริการที่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและพาณิชย์ เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชนเท่านั้น)
.
• หากไม่มีการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐใดเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมดูแล ก็มอบอำนาจให้ ETDA เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ (มาตรา 32 ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562)
.
#ดิจิทัลไอดี #DigitalID #พรบธุรกรรม #ETDATHAILAND

ที่มา ETDA Thailand